НБ „Иван Вазов“ Пловдив

Народна библиотека “Иван Вазов” Пловдив е втората по големина в България и изпълнява функциите на второ национално хранилище на българската книжнина. Библиотеката има голям принос в опазването на българското културно-историческо наследство.
Тя е културен институт, продължаващ динамично да обогатява и развива традициите на своите видни първооснователи. Депозитът и основният фонд са обособени в специално хранилище на 14 етажа в същата сграда.  Годишно се обслужват 11 хиляди потребители, които реализират около 130 хиляди посещения и заемат 350 хиляди библиотечни документа. Библиотеката притежава богат универсален фонд от 1 милион и 460 хиляди библиотечни единици – научна, художествена литература, ръкописи, старопечатни, редки и ценни издания, богат справочен фонд, български и чужди периодични издания, аудиовизуални и електронни документи, оригинални произведения на изкуството. Библиотеката поддържа обменни връзки от 1886 г. – днес с повече от 60 библиотеки в 14 страни. Библиотеката си сътрудничи успешно с редица български и чуждестранни партньори, имащи отношение към културните дейности; с местните културни институти – Археологически, Исторически и Етнографски музеи, Държавен архив, които са приобщени към идеята за събиране и съхранение на обществената памет и културното наследство. Библиотеката е и един от основателите и активни членове на Българската библиотечно-информационна асоциация.