ОИ СТАРИНЕН ПЛОВДИВ

Общинският институт „Старинен Пловдив“ извършва и управлява дейности по опазване и закрила на движими и недвижими културни ценности,популяризиране на българското духовно и културно – историческо наследство, както и организиране и осъществяване на културни дейностии прояви.Общинският институт извършва дейности по опазване и закрила на движими и недвижими културни ценности, предоставени за управление на ОИ “Старинен Пловдив”.Участва в изготвянето и координацията по изпълнение на стратегията за опазване на културното наследство на територията на общината. Координира мероприятия по благоустройство, инфраструктура, художествено и улично осветление, озеленяване, чистота, външно колоритно оформление, реклама, сигнализация и маркировка на територията на АИР „Старинен Пловдив“. Занимава се с културно- информационна, експозиционна и популяризаторска дейност за използване на наследството, организира и осъществява международни, национални и регионални културни дейности и прояви, осигурява съвременни възможности за културен туризъм.Консервация и реставрация на културни ценности по реда на Закона за културно наследство. Изготвя и реализира проекти по програма, свързани с опазване и популяризиране на културното наследство, с развитие на културата и туризма и др. Взаимодейства с институционни партньори: Министерство на културата, НИПКН, Съвет по туризма, културни организации по ЗЗРК, неправителствени организации и други заинтересовани лица.Участие на представители на института в експертни съвети и комисии, създадени към община Пловдив, свързани с опазване и развитие на културното наследство. Управлява предоставените на института имоти и вещи. Извършва допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с основите- в областта на производство и разпространение на сувенирни материали, реплики и апликации, възраждане на местни занаяти и традиции, организиране и осъществяване на културни дейности и прояви, отдаване под наем и др. Получените допълнителни средства остават на разпореждане на общинския институт.