Екип за управление на проекта

Пламен Панов – Ръководител проект

Образование: Магистър по Европеистика
Кралски колеж – Лондон
Бакалавър по Международни отношения и дипломация
Американски колеж – Солун

Зоя Петрушева – Координатор проект

Образование: B.A Joint Specialization in Sociology and Anthropology
Concordia University – Montreal, Canada
Доктор по история
СУ „Св. Климент Охридски“, София
Тема на дисертацията: Държава и обществено в диоцезите Тракия и Дакия (284-395). Наследство и промени в правно-политическия модел, социалната структура и културата през късната античност.
Магистър по история
СУ „Св. Климент Охридски“, София

Румен Иванов – Експерт „Етнически малцинства“

Образование: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.
Бакалавър в направление „История и Археология.
Магистър „Археология“

Георги Стоилов – Експерт „Право и обществени поръчки“

Образование: Магистър по право
ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив
Бакалавър „Бизнес администрация и банково дело“
Бизнес колеж при СОУ „Хр. Г. Данов“, Пловдив

Галина Трифонова – Счетоводител проект